Dialogmøde: Plads til udvikling hos DSF og de faglige selskaber

Centralt tema for dialogmødet var selskabernes faglige kurser og få alle dele af de administrative procedurer sat på skinner

af Seniorkonsulent Lars Tomlinson - 11.11.2022

DSF ønskede bl.a. at bruge dialogmødet til, at afstemme løse ender for hvordan selskaberne selv kan håndtere eller få hjælp til, de udfordringer omkring administration, der er fulgt med overdragelsen af de faglige kurser.

Det blev dog også tid til at præsentere DSF’s nye strategi og handleplan, at snakke om det netop overståede Repræsentantskab og ikke mindst, blev der leveret input til et kommende projekt, som skal se på det faglige og selskabernes værdi og potentiale i Danske Fysioterapeuter. Det projekt er der stor tilfredshed med og der blev udtrykt store forventninger.

Du kan her se hele præsentationen fra dialogmødet, som bl.a. indeholder opsamling fra Repræsentantskabet.

Der var som altid masser af enagement og gode perspektiver fra deltagerne

Administration og regnskabsregler må ikke være en hindring for selskabernes arbejde

På mødet gennemgik Gitte Arnbjerg administrative og regnskabsmæssige udfordringer, som særligt knytter sig til salg og afholdelse af de faglige kurser. En udfordring gælder, at DSF’s uddannelseskonsulent (Sune Virkelyst), i følge reglerne, skal fakturere sine opgaver med udvikling og administration af kurser for selskaberne. Desuden skal selskaberne påregne skat ved overskud ved kursister, som ikke er medlem af selskabet. En mulig løsning vil være, at selskaberne overgår til ét fælles CVR-nummer. Et spørgsmål, som blev lagt åbent op til diskussion.

Blandt deltagerne var der udbredt enighed om, at man ikke ønsker at gennemgå en mere gennemgribende og ressourcekrævende omstillingsproces, samt at et fokus på skattehensynet ikke er en legitim begrundelse herfor.  Generelt opleves de administrative og regnskabsmæssige udfordringer overkommelige set i lyset af en stor omstillingsproces og der blev videre, givet udtryk for at man i en ny konstruktion realistisk set ikke ville være fri for administration, men at det blot ville være nye opgaver ift. intern koordinering. Der var desuden stor enighed om, at fokus for udvikling af selskaberne skal være de faglige muligheder, og så kan man godt leve med de regnskabsmæssige udfordringer der måtte være.

Beate Hovmand (DSPF) fik bl.a. samlet op på samarbejdet omkring de faglige kurser. Her med DSF's uddannelseskonsulent, Sune Virkelyst.

Opsamling fra Repræsentantskabet

Gitte gav en opsamling fra repræsentantskabsmødet, som blev afholdt i Nyborg d. 27.-29. oktober. Hun betonede at det i et fagligt perspektiv var et meget succesfuldt Repræsentantskab. Der var et naturligt fokus på værdien af det faglige blandt repræsentanterne og der blev vedtaget 5 ud af 5 forslag, som havde et fysioterapifagligt fokus. To af forslagene var stillet i samarbejde med HB, hvilket var et stærkt signal om politisk/fagligt samarbejde. Et af forslagene omhandler afklaring af Danske Fysioterapeuters ambitioner, udfordringer og muligheder som professionsforening.

På dialogmødet gav deltagerne input til det kommende års arbejde med forslaget. Der blev af flere peget på, at man som professionsforening skal have flere udadvendte aktiviteter og i det hele taget styrke samarbejdet med eksterne relationer på det sundhedsfaglige område. Alle selskaber ser sig som en vigtig del af den kommende proces og glæder sig til, at blive inviteret ind i dialogen og deltage i samarbejdet for at øge faglighedens position i foreningen.

Aftale om kursusadministration er på plads

Som led i overdragelsen af de faglige kurser til DSF og selskaberne, har der været efterspurgt mulighed for at få administreret kurser hos Danske Fysioterapeuters kursusadministration. På mødet blev præsenteret en ny aftale, som indeholder tre modeller for kursusadministration. I alle tre modeller er der assistance til annoncering og markedsføring fra kursussekretariatet. 1) Kurset administreres af det faglige selskab: 0 kr., 2) Kursets økonomistyring varetages af Danske Fysioterapeuter: 115 kr. pr. kursusdeltager og 3) Kurset bliver fuldt administreret af Danske Fysioterapeuter: 330 kr. pr. kursusdeltager.

Deltagerne hilste den nye aftale velkommen og flere selskaber gav udtryk for, at det vil gøre det noget nemmere med henblik på at udvikle og afholde kurser fremover.

Projekt understøttelse

Mødet blev afsluttet med præsentation af resultater fra projekt ”understøttelse af faglige selskaber”. Bibi Heiberg gav eksempler på, hvordan selskaberne vil blive inviteret til webinarer mv. som har fokus på at gøre det administrativt lettere at arbejde som fagligt selskab.

Næste møde er d. 19. januar, hvor de faglige selskaber mødes med Hovedbestyrelsen.