Fysioterapifaglige udpegninger & høringer i 2022

Fra indsatser om ensomhed, sclerose og knæ-/hoftealloplastik til nærhospitaler, hjernerystelse og spiseforstyrrelser - fysioterapifaglige input har i 2022 i høj grad været efterspurgt blandt vores samarbejdspartnere.

af Faglig konsulent Bibi Dige Heiberg - 14.12.2022

Med samlet 49 henvendelser i 2022 lander der godt og vel én ny opgave om ugen i Dansk Selskab For Fysioterapi's sekretariat, omhandlende faglige input til høringer og udpegninger. I alle tilfælde bliver der rakt ud i øst og vest for at besvare henvendelsen med så højt et fagligt niveau som muligt. Således bliver der flittigt sendt e-mails afsted til de faglige tovholdere i de fysioterapifaglige selskaber, som igen rækker videre ud i deres netværk af fagligt kompetente fysioterapeuter. 

Henvendelserne spænder bredt og hvor det tidligere især drejede sig om udpegninger og høringer i forbindelse med udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer, er der nu mange flere instanser der rækker ud efter fysioterapifaglig sparring.

I 2022 har 25 aktører efterspurgt fysioterapifaglige input

Som det fremgår af oversigten i tabellen, har vi i 2022 fået henvendelse fra i alt 25 forskellige instanser dækkende såvel kommunale, statslige, private som internationale aktører på sundhedsområdet.

Oversigt over henvendelser vedrørende fysioterapigfaglige høringer og udpegninger i 2022
 Aktører Antal henvendelser
 Dansk Center for Hjernerystelse 2
 Dansk Neurologisk Selskab 1
 Dansk Standards udvalg for tryksårsforebyggende madrasser  1
 Danske Regioner 1
 Danske Fysioterapeuter 4
 Enheden for kvalitet og modernisering 2
 World Physiotherapy, European Region 1
 Fraktionen kliniske undervisere 1
 Danske Fysioterapeuters Hovedbestyrelse 1
 IPSEN 1
 Region Hovedstaden 1
 RKKP 10
 Socialstyrelsen 2
 Styrrelsen for patientsikkerhed 1
 Sundhedsministeriet 1
 Sundhedsstyrelsen 14
 Teknologisk Institut, Århus 1
 VIVE 1
 Vælg Klogt 2

Sundhedsstyrelsen står som afsender på i alt 14 af henvendelserne. Men særligt værd at bemærke er de 10 henvendelser fra RKKP (regionernes kliniske kvalitets program), der i stigende grad indtænker fysioterapeuter i deres arbejde med kliniske kvalitetsdatabaser på det regionale områder. Henvendelserne dækker såvel høringer på rammerne for styregruppernes arbejde som udpegning til flere styregrupper herunder styregruppen for Dansk Hoftealloplastik Register (DHR), Dansk Knæalloplastik Register (DKR) og styregruppen for Dansk Korsbåndsregister (DKRR).

I alle høringer og udpegninger er der lagt fagligt hjerteblod og mange arbejdstimer. Fagområderne spænder meget bredt fra ensomhed, epilepsi og fødsler til sclerose, diabetes og hofte/knæalloplastik samt meget mere.

De 49 henvendelser fordeler sig på henholdsvis 20 høringer, 28 udpegninger og én invitation.

Årets højdepunkter i det faglige arbejde med høringer og udpegninger

Samarbejdet med RKKP er kommet for at blive og i år var ingen undtagelse. I første halvår blev vi inviteret til at sende forslag til nye databaseområder indenfor RKKP. Vi indsendte to forslag, kroniske smerter og parkinson, hvoraf sidstnævnte er med blandt de sidste 5 områder som opdfordres til at indsende en reel ansøgnign. Camilla Biering Lundquist samt Nils-Bo De Vos Andersen arbejder lige nu på højtryk for at give input til den endelig ansøgning, som vi håber når igennem nåleøjet.

Selvom smertedatabasen blev fravalgt i andensidste prioriteringsrunde for nye databaseområder hos RKKP, så er der stor aktivitet på netop det område. Sundhedsministeriet har nemlig offentligjort den nye Strategi for smerteområdet og med den følger en række initiativer, hvor vi som profession er inviteret op til dans. Og blandt andet afledt heraf, er der, på initiav fra Morten Høgh og Henrik Bjarke Vægter, planer om at nedsættte en referencegruppe på smerteområdet, som skal hjælpe professsion med at styre bedst igennem det fremtidig arbejde, som blandt indbefatter udarbejdelse af nye Nationale Kliniske Anbefalinger og revision af eksisterende Nationale Kliniske Retningslinjer.

Læs Strategi for Smerteområdet udgivet af Sundhedsministeriet

Et sidste særligt fokusområde for 2022 er arbejdet med nærhospitaler. Lars Henrik Larsen har siddet med i følgegruppen vedr. kvalificering af fagligt oplæg til etablering af nærhospitaler og henover sommeren blev der lagt mange timer i et fælles fagligt/politisk høringssvar på den Faglige ramme for etablering af nærhospitaler.

Læs nyhed om den faglige ramme for nærhospitalerne 

Ikke altid ren idyl

Som noget særligt for 2022, har vi i år i to tilfælde set os nødsaget til at trække kandidater ud af arbejdsgrupper. I begge tilfælde har det været kandidaternes eget ønske og der er fra bestyrelsen i Dansk Selskab for Fysioterapi sides forsøgt at støtte kandidaterne bedst muligt undervejs.

Processerne har endnu engang understreget vigtigheden af et tæt samarbejde og åben dialog mellem bestyrelsen i Dansk Selskab for Fysioterapi og de kandidater som selskaberne udpeger.

Støtte til udpegninger og tilbageløb af viden 

I det forgangne år har vi haft særligt fokus på hvordan vi bedst støtter de personer, som udpeges til at repræsenterer det faglige ben i foreningen i diverse arbejdsgrupper og samtidig styrke vidensdeling og forankring af arbejdsgruppernes resultater tilbage i foreningen og ud balndt medlemmerne. Vi har derfor afprøvet en ny model hvor vi i tæt samarbejde med politisk afdeling i Danske Fysioterapeuter har afholdt både forberedende og opfølgende møder med de udpegede kandidater. 

Vores foreløbige evaulering viser at den ekstra indsats er særdeles godt givet ud, både i forhold til at støtte de udpegede personer men også i sikring af videns deling.

I 2023 håber vi at kunne tage fat på netværksgrupper for medlemmer af NKR arbejdsgrupper og RKKP styregrupper, skabeloner til høringssvar og udpegninger samt ikke mindst en systematisk model for afrapportering på udpegningsarbejdet.