Sundhedsstyrelsen indstiller arbejdet med National Klinisk Retningslinje for Multisygdom

Sundhedsstyrelsen og flere faglige selskaber, herunder Dansk Selskab for Hjerte og Lungefysioterapi og Dansk Selskab for Fysioterapi i Geriatri og Gerontologi, påbegyndte i juni 2020 arbejdet på en National Klinisk Retningslinje for Multisygdom.

af Faglig konsulent Bibi Dige Heiberg - 17.11.2020
Henrik Hansen, post.doc & Lars Herman Tang, senior forsker.

Sundhedsstyrelsen bevæger sig gradvist væk fra silotankegangen med opdeling i forskellige sygdomsområder. Et af de første skridt på vejen til dette var arbejdet med NKR for multisygdom. Her skulle det metodemæssigt og begrebsmæssigt afprøves at udarbejde kliniske retningslinjer, der tager højde for kompleksiteten for mennesker med mere end én betydende sygdom. Ønsket var at løfte eksisterende anbefalinger fra de oprindelige NKR på hjertesygdomme, KOL og diabetes til at dække personer, der har to eller tre af disse sygdomme.

Fokuseringen omkring de tre velkendte diagnoser medførte flere vigtige diskussioner i arbejdsgruppen blandt andet omkring en fejlprioriteret vægtning af multimorbiditeter. Arbejdsgruppen gav udtryk for bekymringer og kom samtidig med konstruktive forslag til at gøre arbejdet mere relevant.

På den baggrund besluttede Sundhedsstyrelsen i oktober at afbryde arbejdet med den planlagte NKR. Dette i erkendelse af at behovet i højere grad er at lave anbefalinger for multisyge generelt og ikke nødvendigvis begrænse anbefalingerne til de tre udvalgte diagnosegrupper. Sundhedsstyrelsen har derfor bedt om en tænkepause til gennemgang og drøftelse af arbejdsgruppens faglige input, erfaringer og viden på området. Refleksionerne skal følgeligt danne grundlag for en ny indsats der forhåbenligt udmunder i en ny national klinisk retningslinje målrettet multisygdom. 

Dansk Selskab for Fysioterapi, der er ansvarlige for koordineringen af NKR og udpegningen af fysioterapeuter til relevante arbejdsgrupper, bakker fuldt op om Sundhedsstyrelsens beslutning om at rette fokus mod multisygdom i stedet for at basere anbefalinger på en kombination af multiple sygdomme: 

Multisygdom er en af de største faglige udfordringer, der kræver helt særlige forskningsindsatser og tværprofessionelle vinkler”,

lyder det fra DSFs formand Gitte Arnbjerg, der bakkes op af næstformand Lars Henrik Larsen:

Der er en række meget ambitiøse forskningsindsatser i Danmark på dette område hvor fysioterapeuter er helt centrale, blandt andet fordi det grundlæggende afsæt i fysioterapi er, at fokusere på biopsykosociale modeller og sætte borgeren i centrum trods de mange komplekse faktorer, der ofte præger patienter med multisygdom”.

DSF ser derfor frem til at følge udviklingen og forventer, at fysioterapeuter får en central placering i udviklingsarbejdet.

Arbejdsgruppemedlemmer fra Dansk Selskab for Hjerte og Lungefysioterapi og Dansk Selskab for Fysioterapi i Geriatri og Gerontologi, Henrik Hansen og Lars Tang udtrykker begge tilfredshed med Sundhedsstyrelsens beslutning og siger:

Det er altid ærgerligt, når noget, man påbegynder og har brugt tid på, ikke bliver afsluttet. Vi er nu alligevel glade for, at Sundhedsstyrelsen i sidste ende har lyttet til den kritik, som vi har rejst på mail forud for arbejdet, samt de diskussioner som løbende har været i arbejdsgruppen. Sundhedsstyrelsen har været konstruktivt lyttende og ledet møder og drøftelser professionelt igennem hele forløbet.

Vi giver således sundhedsstyrelsen ret i, at en konkret NKR omkring rehabilitering til multisygdom vil have langt større klinisk anvendelighed end den netop afsluttede NKR.

Vi glæder os til at følge sundhedstyrrelsens arbejde i bevægelsen væk fra silotankegangen og ser begge frem til at bidrage i et kommende arbejde om multisygdom hos sundhedsstyrelsen.”

Hvis du vil vide mere om behandling af multisygdomme

Vil du vide mere om behandling af multisygdomme, så kan du her finde link til et systematisk review udført af en dansk forskergruppe med Alessio Bricca i front.

Benefits and harms of exercise therapy in people with multimorbidity: A systematic review and meta-analysis of randomised controlled trials. Bricca, A., Harris, L. K., Jäger, M., Smith, S. M., Juhl, C. B., & Skou, S. T.. Ageing research reviews, 2020.

Dertil foreligger der et Cochrane Review fra 2016 som belyser evidensen for behandling af multisyge.

Interventions for improving outcomes in patients with multimorbidity in primary care and community settings. Smith, S. M., Wallace, E., O'Dowd, T., & Fortin, M.. The Cochrane database of systematic reviews, 2016.