Åben invitation til dialog og samarbejde

På mødet med de faglige selskaber indledte Jeanette med, at takke for invitationen og glædede sig til at tale om muligheder i samarbejdet med de faglige selskaber. Hun bemærkede samtidig at, hun selv er rundet af de faglige miljøer og at hun har været aktiv i arbejdet med at forberede den nuværende organisering af selskaberne.

af Lars Tomlinson - 27.06.2022
Foto: Lone Omholt Lossius
1. april overtog Jeanette Præstegaard formandsstolen hos Danske Fysioterapeuter. 20. juni mødtes hun med de faglige selskaber og DSF. Foto: Lone Omholt Loussius

Gitte Arnbjerg, formand for DSF, bød velkommen, hvorefter der var en kort præsentationsrunde af de ca. 10 deltagere, som repræsenterede et udpluk af de faglige selskaber.

På mødet blev der sat særligt fokus på kompetencer og specialisering. Det er ingen hemmelighed, at det er to emner, som står på dagsordenen hos DSF og de faglige selskaber.

Jeanette gav udtryk for at hun bl.a. er optaget af hvad der hindrer en bred anerkendelse af specialiseringsordningen hos Sundhedsstyrelsen og hun håber, at den kommende specialuddannelse i psykiatri kan være med til at bane vejen for at sundhedsstyrelsen godkender specialiseringsordningen. Desuden er hun i dialog med sygeplejerskerne, hvor hun også skeler til, hvordan de er lykkedes at få officiel blåstempling af deres specialister.

De faglige selskaber understregede vigtigheden af at prioritere specialiseringsordningen, som længe har lidt under en manglende politisk bevågenhed fra Danske Fysioterapeuter. Derfor var der også stor opbakning samt forventninger fra deltagerne om, at man i samarbejde med den nye formand aktivt arbejder for at få løftet ordningen op på et nationalt niveau.

Vil arbejde for en klinisk kandidat og en form for livslang læring/re-certificering

Jeanette er i det hele taget meget optaget af både specialisering, kompetenceudvikling og mere akademisering af faget. Hun henviste til den nye kandidatuddannelse i Aalborg, som hun gerne ser som en løftestang til at hele grunduddannelsen for fysioterapeuter bliver til et klinisk kandidatstudie.

Derudover pegede Jeanette på behovet for, at få mere kvalitet ind hos bredden af fysioterapeuter. Dette var blevet mere aktuelt i forbindelse med et møde hun har haft med direktør for Sundhedsstyrelsen, Søren Brostrøm. Brostrøm er begejstret over, hvordan det er lykkedes at hæve topniveauet med flere ph.d.’er, docenter, professorer mv. Samtidig efterlyste Brostrøm dog, at der også sker et løft af hele bredden.

Jeanette nævnte, at hun også er optaget af, at mange vælger at efteruddanne sig og pegede på at få en løbende form for systematisk livslang læring/re-certificering af alle fysioterapeuter, hvor specialisering ikke behøver at være forbeholdt en mindre kerne af specialister, men også kan ske i bredden – noget tilsvarende har man hos mange andre faggrupper. Konkret foreslog Jeanette at der udarbejdes et fælles forslag til repræsentantskabet, som skal have fokus på at skabe gode rammer for livslang læring for alle fysioterapeuter.

Gitte Arnbjerg kvitterede for Jeanettes input omkring re-certificering, og hun nævnte at man kan finde mange gode eksempler på livslang læring. Samtidig opfordrede hun til, at der tages en videre dialog om mulighederne for et fælles forslag.

Politisk momentum er der hvor der fagligt momentum

Jeanette Præstegaard nævnte også, at hun i sit foreløbige virke som formand har prioriteret at få et dybere indblik i organisationen Danske Fysioterapeuter og ikke mindst foreningens snitflader til andre organisationer og samarbejdsrelationer, herunder hele det sundhedspolitiske felt hvor gode relationer til styrelser og sundhedsordfører er i højsædet.

Det er hendes opfattelse af Danske Fysioterapeuter netop er i en fase hvor vi opfattes som en sundhedsaktør der spiller aktivt ind på sundhedsområdet og hun oplever at der også bliver lyttet til hende. Det gælder fx når hun på ældreområdet indgår i arbejdsgruppe, som er nedsat af regeringen med henblik på udarbejdelse af en ny ældrelov.

Jeanette understregede, at hun er dybt afhængig af at få kvalificerede input fra de faglige selskaber i sit politiske arbejde og hun kvitterede desuden for, at have dygtige kapaciteter med fra det geriatriske selskaber med ind i en referencegruppe på ældreområdet.

Endelig blev der fra flere selskaber efterlyst en strategi og konkret handlinger for, at dæmme op for jobglidningen, hvor mange fysioterapeuter desværre oplever at blive henvist til opgaver, som bl.a. indeholder mere pleje end fysioterapi. Jeanette nævnte, at hun bl.a. vil kæmpe for at fysioterapeuter ikke skal løse eksempelvis plejeopgaver. Jeanette gav samtidig udtryk for, at hun taler Danske Fysioterapeuter frem, som en aktiv bidragsyder til opgaveløsning, hvor nogle opgaver kan flyttes, udvikles, afvikles m.m. – inden for en given kontekst. Samtidig er hun dog åben over for, at der kan være nye måder at tilrettelægge rehabiliteringsforløb og genoptræning, hvor fysioterapeuter bør komme tættere på arbejdet med organisering og planlægningen af fx rehabiliteringen.

Første, men ikke det sidste møde

Mødet sluttede med en gensidig tilfredshed for et godt møde og stor interesse for at mødes fremover. Jeanette understregede desuden, at hun er optaget af at have en åben og nysgerrig dialog med alle medlemmer og at de faglige selskaber har en central rolle i forhold til, at udvikle faget og skabe indhold og mening for foreningens medlemmer.