Sommerhilsen fra DSF bestyrelsen

Dansk Selskab for Fysioterapi (DSF) og de faglige selskaber i fysioterapi (Selskaberne) startede året med et fællesmøde, hvor også Danske Fysioterapeuters (DFys) Hovedbestyrelse deltog. Fællesmødet var en del af det projekt, der blev vedtaget på Repræsentantskabet (2022) og som skal afklare, hvor meget og hvordan fagligheden skal fylde i vores fagforening. Der bliver bl.a. kigget på hvilken værdi, det har for DFys og medlemmerne, at vi er en forening, der omfatter en hel profession.

af organisationskonsulent Lars Tomlinson - 22.06.2023
DSFs bestyrelse Fra venstre: Formand Gitte Arnbjerg, Maja Helbo Jensen, Christine Ginnerup, næstformand Lars Henrik Larsen og Heidi Brogner. Foto: Privat

Foråret 23 har budt på en række strategiske indsatser rettet mod at understøtte selskaberne, men også til at sætte fysioterapi, fysioterapeuter og selskaberne på landkortet i sundhedsvæsenet og blandt vores samarbejdspartnere.

DSF blev igen i år inviteret til årsmødet for De Lægevidenskabelige Selskaber, hvilket sender et vigtigt signal om behovet for samarbejde på tværs og anerkendelsen og respekten for vores faglige arbejde. Derudover deltog DSF i årskonferencen for Dansk Selskab for Kvalitet i sundhedsvæsenet. Dette er en god platform til at fremhæve vores profession som en væsentlig del af sundhedsvæsenet og etablere vigtige netværk, som vi kan forsætte med at pleje. Find præsentationer fra DSKS årsmøde her.

Styrkelse af databaseret fysioterapi

Vi oplever, at vores profession og kompetencer bliver respekteret, men DSKS årsmødet afslørede også, at sundhedsvæsenet generelt mangler data til at understøtte kvalitetsarbejdet og dokumentere effekten af fysioterapeutiske indsatser og tværfaglige samarbejder, hvor fysioterapeuter arbejder tæt sammen med andre sundhedsprofessionelle. Styrkelse af databaseret fysioterapi er en prioriteret indsats for DSF, og nedenfor kan du læse om det arbejde, vi udfører, eksempelvis for at integrere fysioterapi som en naturlig del af Regionernes Kliniske Kvalitets Databaser (RKKP). Der er et stort ønske om at prioritere det tværfaglige samarbejde og patientforløbene, og en vigtig del af denne indsats er at fokusere langt mere på data i alle sektorer.

Vi tror på, at det også indenfor egen praksis skal være let for fysioterapeuter at arbejde på baggrund af grundig viden om patienterne. En del af redskaberne til dette er standardiserede og validerede tests og måleredskaber, og rigtig mange fysioterapeuter er tilsyneladende enige med os her - Måleredskaber er fortsat den mest anvendte del af Danske Fysioterapeuters hjemmeside. Vi arbejder derfor på en række udviklingsmuligheder omkring Måleredskaber, inklusive pilot-test af muligheden for at få adgang til måleredskaberne direkte gennem elektroniske journalsystemer.

Prisuddeling og folkemøde

Vi sluttede foråret med to større begivenheder. I juni blev årets kliniske forsøgspriser uddelt, her er vi, sammen med en række andre aktører fra sundhedsvæsenet med til at skabe synlighed om samt anerkende den kliniske forskning. Læs mere nedenfor og se vinderne her.


I slutningen af juni deltog vores formand, Gitte, på Folkemødet for at møde samarbejdspartnere, deltage i de mest relevante debatter og skabe ny viden og nye kontakter. Lars Henrik deltog sammen med resten af Dfys hovedbestyrelsen og repræsenterede desuden DSF i debatten ‘Mere Kål - Mindre Nål’ om sundhed, sygdom og sundhedsfremme og medicinering i samarbejde med FAKD, Kost- og Ernæringsforbundets Faglige Selskaber.

God sommer

Nu er det sommerferietid, men med baggrund i de forrige år og forårets indsatser – og en sommerferie – fortsætter vi i efteråret vores arbejde for at styrke vores fantastiske profession og sender hermed en stor tak til Selskaberne, hvor mange bestyrelsesmedlemmer yder en stor frivillig indsats til glæde for alle medlemmer af Danske Fysioterapeuter.

Bedste faglige hilsner på vegne af Dansk Selskab for Fysioterpis sekretariat og bestyrelse, Gitte Arnbjerg, Formand og Lars Henrik Larsen, Næstformand.