Faglighed-Faglighed-Faglighed

Et travlt og effektivt 2021 lakker mod enden og hos Dansk Selskab for Fysioterapi (DSF) og faglige selskaber ser vi frem frem mod et spændende 2022. Et nyt år, som også kommer til at byde på nye muligheder for den faglige udvikling.

Gentagne gange sættes fagligheden i højsædet i både foreningens faglige og politiske ben. Det er der 3 væsentlige grunde til:

  1. Faglighed er og bliver omdrejningspunktet for foreningens indsatser og det der binder fysioterapeuter sammen trods forskelle i ansættelsesområder, interesser og regioner
  2. De faglige selskaber og Dansk Selskab fior Fysioterapi arbejder målrettet med at løfte, udvikle og kvalitetssikre fagligheden i fysioterapi gennem bla. kompetenceudvikling, deltagelse i en lang række kliniske retningslinjer og høringssvar, måleredskaber til klinisk praksis og en menet lang række af andre faglige opgaver
  3. Data fra Danske Fysioterapeuter viser at fagligheden er det der binder os sammen og en af de væsentligste faktorer for at fastholde medlemmerne i foreningen er faglighed og medlemskab af faglige selskaber

Faglighed og fagpolitik

”Politik og fag er hinandens forudsætninger” er en sætning der gennem mange år er gentaget på en række møder i foreningen – ikke mindst under drøftelserne på Repræsentantskabsmøderne. Netop derfor er DSF i samarbejdet med de faglige selskaber orienteret mod vigtigheden af foreningens politiske arbejde og en orientering mod at underbygge og påvirke de politiske indsatser og strategier.

Dette har også været baggrunden for at siden sidste nyhedsbrev i juni 2021, er DSF’s formand og næstformand på det ekstraordinære Repræsentantskabsmøde i august, blevet valgt til Hovedbestyrelsen.  DSFs bestyrelse tror på at foreningen kan skabe størst værdi for medlemmerne, hvis det politiske og det faglige ben i et tæt samarbejde, kan understøtte de fælles mål.

Denne tro er vi blevet bekræftet i, men har også fået bekræftet at der er behov for en proaktiv og målrettet indsats for at bringe de faglige perspektiver ind i både drøftelserne og i en række råd, udvalg og opgaver – og ikke mindst i samarbejdet omkring foreningens strategier.

 

Hovedbestyrelsen, hovedansvaret og samarbejdet mellem det faglige og det politiske ben

Et af de første samlinger i den nye hovedbestyrelsen var en konference med fokus på atdrøfte, dels hvad god ledelse af en forening er, og dels hvordan en forening kan arbejde med rekruttering og fastholdelse af medlemmer. Begge emner blev relateret godt til vores egen forening, Danske Fysioterapeuter og drøftelserne blev faciliteret af konsulenter og forskere.

Når det gælder god foreningsledelse pegede Thomas Torp, direktør i Grakom og forfatter til bogen: God organisationsledelse” på, at fagligheden er en central del af Danske Fysioterapeuters troværdighed, samt at vores profession bl.a. grundet vores faglighed, har en stor betydning i samfundet. Begge dele er med til at sikre os en stærk forhandlingsplatform og dermed muligheden for politisk indflydelse.

Laust Høgedahl, som er arbejdsmarkedsforsker på Center for arbejdsmarkedsforskning på AAU, pointerede styrken i at Danske Fysioterapeuter er en fagforening, der dækker en profession og understregede vigtigheden af foreningens 2 ben, det politiske og det faglige.

En medlemsanalyse fra Niels Erik Rasmussen, chefanalytiker i Danske Fysioterapeuter, viste, som nævnt indledningsvist, at ”medlemskab af et fagligt selskab eller en fraktion”, er den faktor med den stærkeste sammenhæng til at et medlem fastholdes i sit medlemskab af Danske Fysioterapeuter.

Alt i alt er der god grund til at arbejde med at udbygge samarbejdet mellem det politiske og faglige ben af vores forening, og vi kan kun glæde os over, at vi nu, for første gang i historien, har begge ben så tydeligt repræsenteret i den øverste bestyrelse . Vi arbejder for at udnytte de fordele dette kan medføre for os alle, og samtidig overkomme de udfordringer det giver, bl.a. med at få defineret om de nye roller internt i Hovedbestyrelsen påvirker den måde man hidtil har taget beslutninger på.

Tak til alle jer, der via jeres engagement og medlemskab i de faglige selskaber, danner den platform, der er grundlaget for at vi sammen kan lykkes og gøre faget, professionen og hinanden stærkere.

Inden DSF’s bestyrelse og sekretariat drager på juleferie, vil vi ønske jer alle en god jul og godt nytår.

Gitte Arnbjerg formand DSF

Lars Henrik Larsen, næstformand DSF