Vokseværk på Måleredskaber

Stigende krav til et datadrevet sundhedsvæsen har sat fokus på fysioterapeuters brug af databasen Måleredskaber såvel internt som eksternt. Det har resulteret i at databasen i løbet af 2022 er vækstet med en række nye måleredskaber og samarbejdet med eksterne aktører er styrket betydeligt.

af Faglig konsulent Bibi Dige Heiberg - 14.12.2022

Selvom Måleredskaber efterhånden har en del år på bagen, er databasen med fysioterapeutiske test og spørgeskemaer langt fra en gammel støvet dame uden relevans for nutidens fysioterapeuter.

Måleredskaber er stadig flittigt besøgt og der kommer løbende spørgsmål og kommentarer fra vores medlemmer, som eksempelvis efterspørger et nyt måleredskab eller har opklarende spørgsmål til et eksisterende. Spørgsmålene besvares af sekretariatet, ofte med god hjælp fra de faglige selskaber i fysioterapi eller de forskere som har hjulpet med at oprette de enkelte måleredskaber på fysio.dk. 

I det forgange år, har et medlem besøgt et måleredskab på fysio.dk i alt 123.933 gange. Og det tal er endda lidt lavt sat, da tallet ikke dækker de medlemmer, som takker nej til cockies eller blot har besøgt forsiden, siden med oprettelse af nye måleredskaber eller en af siderne med forskellige kategorier af måleredskaber.

Det er da også med god grund at medlemmerne besøger databasen, som i skrivende stund tæller i alt 123 kliniske test og spørgeskemaer.

Hvilket måleredskab er mest besøgt?

Den kliniske test 6-minuttersgangtest er den mest populære test med 14.912 sidevisninger. Rejse-sætte-sig test er den andet mest besøgte med 8475 sidevisninger tæt fulgt af Timed Up and Go (TUG) med 7491 sidevisnigner det seneste år. 

Hvad skal der ske på Måleredskaber i 2023?

På den korte bane står en række måleredskaber til opdatering, herunder tilføjelse af nye materialer og generel oprydning på siderne.

På den lidt længere bane er Dansk Selskab for Fysioterapi i dialog med en række leverandører af elektroniske pateintjournalsystemer, som har efterspurgt adgang til Målerskaber med henblik på direkte integration af Måleredskaber i patientjournalsystemerne.

Der er en række udfordringer forbundet hermed, men gennem en inddragende proces har vi forsøgt at afdække såvel muligheder som barrierer ved en samarbejdsaftale med it-leverandører om adgang til Måleredskaber. Næste skridt er et møde med leverandørerne, hvor vi skal høre deres bud på hvordan vi løser diverse udfordringer ved en eventuel samarbejdsaftale, set fra deres perspektiv.

Måleredskaber i det danske sundhedsvæsen

Det datadrevne sundhedsvæsen er kommet for at blive og der arbejdes på højtryk for at kvalitetssikring og udvikling i endnu højere grad tager udgangspunkt i data, inklusiv PRO data. Dette på tværs af sektorer og sundhedsprofessioner.

På Måleredskaber følger vi udviklingen tæt, og vi er især opmærksomme, når Sundhedsstyrrelsen anbefaler nye måleredskaber, som eksempelvis FAC til voksne med erhvervet hjerneskade. Eller når der fra Regionernes Kliniske Kvalitetsprogram (RKKP) inviteres fysioterapeuter til de kliniske databasers styregrupper, og der skal udvikles kvalitetsindikatorer, som afspejler det rehabiliterende felt. Vi har aktuelt i alt 28 fysioterapeuter siddende i 19 (ud af ca 85 mulige) RKKP styregrupper.

Slutteligt følger vi med nysgerrighed den kommende proces med udmøntning af forslag fra Repræsentantskabet, som blandt andet vedtog forslag om udarbejdelse af politik for datadrevet fysioterapi, herunder kliniske databaser samt udarbejdelse af politik for open access til videnskabelig litteratur (link til forslagene nederst på siden).

Nye test og spørgeskemaer på Måleredskaber

For et år siden lancerede vi en ny model for oprettelse af måleredskaber og der har været rig mulighed for at teste de nye procedurer, eftersom vi i 2022 har tilføjet i 5 nye måleredskaber til databasen.

Her følger en kort gennemgang af 5 nye og 2 genpublicerede måleredskaber:

  • Fugl-Meyer Assessment Scale (FMA) har længe været at finde på Måleredskaber. Endda i hele to versioner, hvilket skyldes at der findes to danske versioner af den del af testen som retter sig mod overekstremiteten. Vi har nu samlet alt materiale om de to verisoner på en fælles side.

Gå til Fugl-Meyer Assessment Scale (FMA)

  • Testen Funktional Ambulation Categories (FAC) er udviklet til patienter med apopleksi og erhvervet hjerneskade og anbefales af sundhedsstyrrelsen som et blandt flere måleredskaber i forbindelse med rehabilitering af voksne med erhvervet hjerneskader. Camilla Biering Lundquist har oversat og valideret testen til danske forhold og er igang med at reliabilitetsteste FAC'en.

Gå til Functional Ambulation Categories (FAC)

  • Global Assessment of Function (GAF) er en generisk test, som kan anvendes til alle psykiatriske patienter på tværs af diagnoser. GAF har tidligere været at finde på Måleredskaber, men blev fjernet i forbindelse med en tidligere opprydning på siden. Men da GAF indgår som indikator i RKKP databasen Den Nationale Skizofreni Database, har vi vurderet det relevant at genindføre GAF, så nu er den atter tilgængelig på Måleredskaber.

Gå til Global Assessment of Function (GAF)

  • Lektor Helle Gerbild har gjort en kæmpe indsats for at fremme fysioterapeuters fokus på sexuel sundhed blandt vores patienter. Helle Gerbild har blandt andet oversat og valideret spørgeskemaet Studerendes holdning til at adressere seksuel sundhed – dansk version (SA-SH-D) og spørgeskemaet er netop gjort tilgængeligt på Måleredskaber.

GÅ til Studerendes holdning til at adressere seksuel sundhed – dansk version (SA-SH-D)

  • Den kliniske test "1-minuts rejse-sætte-sig test" er tidligere omtalt i Fagbladet fordi ny forskning viser, at det er et godt redskab til at måle funktionel kapacitet hos ældre personer med KOL. Fysioterapeuterne Elisabeth Bomholt Østergaard og Jeppe Gabriel Spence har bistået med oprettelse og kvalitetsvurdering af 1-min RSS på Måleredskaber.

Gå til 1-minuts rejse-sætte-sig test (1-min RSS)

  • The Chelsea Critical Care Physical Assessment Tool Denmark (CPAx-D) har til formål at monitorere funktionsevnen og ændringer i funktionsevnen hos kritisk syge patienter indlagt på intensivt afsnit. Katrine Astrup Sørensen har oversat testen til dansk og hjulpet med beskrivelse og kvalitetsvurdering af testen til Måleredskaber.

Gå til The Chelsea Critical Care Physical Assessment Tool Denmark (CPAx-D)

  • Docent John Brinks har hjulpet med at oprette Six Spot Step Test (SSST) som er et kvantitativt måleredskab, der måler funktionel mobilitet og agility/adræthed. Testen kan anvendes til evaluering af effekt efter en interventionsperiode, men den kan også anvendes som diagnostisk test for vurdering af risiko for fald.
Gå til Six Spot Step Test (SSST)

Hvis du vil vide mere

Læs forslaget: Politik for Open Access (PDF)

Læs forslaget: Kliniske databaser (PDF)

Læs mere om Regionernes Kliniske Kvalitetsprogram (RKKP)

Læs mere om PRO-data