Højt fagligt humør på dialogmøde

Helt fri for covid restriktioner, mødtes DSF med de faglige selskaber i Middelfart. Bortset fra enkelte selskaber, var der fint fremmøde med knap 30 repræsentanter fra fysioterapiens faglige ambassadører.

af Seniorkonsulent Lars Tomlinson - 10.03.2022

Her kan du læse om de emner og drøftelser som blev bragt frem på dialogmødet. Slides fra de forskellige sessioner findes i denne samlede præsentation.

Projekt understøttelse af faglige selskaber

DSF’s bestyrelse bød velkommen ved formand Gitte Arnbjerg. Særlig velkomst blev givet til Sune Virkelyst, som ny uddannelseskonsulent. Herefter blev der givet en status fra projektet ’understøttelse af faglige selskaber’. Gitte takkede for den store interesse, hvor alle faglige selskaber har deltaget i fokusgruppeinterviews i februar.

Maja Helbo Jensen fra DSF’s bestyrelse præsenterede på vegne af projektets arbejdsgruppe en status. Hun lagde vægt, på at der var stort engagement og interesse for at spille hinanden gode på tværs af selskaberne. På møderne har selskaberne peget på områder, hvor de gerne vil fokusere og andre områder, hvor de er nødsaget til nedprioritere. Frem mod DSF’s årsmøde i juni, vil arbejdsgruppen samle alle input med henblik på at give anbefalinger til nyt og forbedret samarbejde under DSF paraplyen.

Gitte Arnbjerg styrede sikkert gennem dagen

Regionale netværkskonsulenter

Den 1. maj ansætter Danske Fysioterapeuter tre nye netværkskonsulenter, som skal skabe flere medlemsrettede aktiviteter i regionerne. Gitte Arnbjerg pegede på, at aftalen om netværkskonsulenter, som blev godkendt af repræsentantskabet i 2021, lægger op til inddragelse af DSF og de faglige selskaber. Gitte havde gerne set tidligere involvering af DSF i udmøntningen af forslaget, men opfordrede deltagerne på dialogmødet til at tage godt imod de nye konsulenter, og derudover drøfte idéer til, hvordan DSF kan blive en vigtig komponent hos de nye netværkskonsulenter. Input fra drøftelserne bliver bragt med til HB-møde d. 15. marts, hvor netværkskonsulenterne er et punkt på dagsordenen.

De faglige selskaber pegede på, at selskaberne ved at have en plads i ansættelsesudvalg og i øvrigt være en del af onboardingen, kan være med til at klæde konsulenterne på til opgaven, samt skabe frugtbare relationer. Der blev peget på at de unge skulle være en del af fokusområdet og på mulighederne for at netværkskonsulenterne kan skabe flere sammenhængende og tværfaglige indsatser. Det blev italesat at netværkskonsulenterne qua deres ressourcer til at være tovholdere for arrangementet, kan blive en god mulighed for at fagligheden kan rykke ud lokalt – i større omfang end hidtil – trods gode intentioner fra begge sider, i samarbejdet med regionerne.

På opmærksomhedssiden blev det påpeget, at netværkskonsulenterne skal være en ressource, der understøtter de faglige selskaber og ikke omvendt, da netværkskonsulenterne ikke er baseret på frivillighed. Flere selskaber mindede om, at netværkskonsulenterne har et budget til eksempelvis oplægsholdere. Det blev foreslået, at konsulenterne indledningsvist skabte et overblik over foreningens mange netværk, samt iværksatte at, foreningen fik indkredset netværksbegrebet.

Fællesindsatser på tværs af Danske Fysioterapeuter og faglige selskaber

I november 2021 mødtes de faglige selskaber med HB. Forslagene er efterfølgende blevet bearbejdet til fokus på hhv. ældreområdet og jobudvikling (jobglidning).

På dialogmødet pegede flere selskaber på, at specialisering fortsat skal have større fælles fokus, og der blev opfordret til at DSF udnytter muligheden for at tage dialog med Jeanette Præstegaard, som ny formand for Danske Fysioterapeuter.

Der var generel stor tillid til DSF’s bestyrelse, og selskaberne anerkendte, at der til en start skal fokuseres på en enkelt fælles indsats og håber at der på lidt længere sigt kan arbejdes på parallelle indsatser.

Ny organisering af faglige kurser

Fra 1. marts har DSF og de faglige selskaber overtaget hele ansvaret for udvikling og udbud af faglige kurser. På dialogmødet blev der vendt idéer til samarbejdet om den nye opgave, nye kurser og andre potentialer.

Selskaberne pegede på behov for mere struktur og fast organisering af udvikling og administration af kurserne. Og der var store forventninger til, at Sune Virkelyst som ny uddannelseskonsulent sammen med Plan2Learn systemet kan stå for meget af det praktiske ved administrationen. Der blev også peget på, at der kan udvikles flere kurser på tværs af de enkelte selskaber og specialer, samt udvikling af generiske kurser.

Der var videre en opmærksomhed på, at der udbydes flere og flere kurser eksternt, som ikke er forankret hos de faglige selskaber. Det er her vigtigt, at DSF og de faglige selskaber er bevidste om udfordringen og at det samtidig ses som en konkurrence, som kan skærpe kvalitet og markedsføring af de faglige kurser. En del af gruppedrøftelserne omhandlede specifikt de faglige selskabers forskellige idéer til, hvordan en økonomisk model i det nye samarbejde kunne se ud. Her var nogle gode idéer og nogle meget relevante aspekter, som bl.a. indeholdt idéen om forskellige økonomiske aftaler, afhængigt af, hvor megen udvikling der er bundet op på et kursus, samt hvorvidt det udbydes af et, flere eller alle selskaber.

Vi ses til årsmøde og generalforsamling d. 14. juni

Mødet blev afrundet med kort evaluering. Der var enighed om, at dagsorden og mængde var passende for mødets længde. Og generelt var der stor tilfredshed med igen at mødes fysisk og at der er mange gode perspektiver for det videre tværselskabelige samarbejde.

Næste dialogmøde foregår som årsmøde og DSF generalforsamling d. 14. juni kl. 10-16 på konferencecenter, Huset i Middelfart.