DSF efterlyser mere faglighed og stærkere metode i HB's politiske eftersyn

I september udsendte Danske Fysioterapeuter debatoplæg til ny politisk struktur. DSF har d. 9. november sendt svar med en række kritikpunkter af oplægget.

af Lars Tomlinson - 09.11.2020

DSF har sammen med de 17 faglige selskaber formuleret et svar til Hovedbestyrelsens oplæg til "Ny politisk struktur for Danske Fysioterapeuter".

Svaret fra DSF er d. 9. november fremsendt til Danske Fysioterapeuter, medlemmer af HB samt arbejdsgruppen, som står bag debatoplægget. DSF pointerer en række kritikområder, som går på både metoden bag oplægget og på selve indholdet. Nedenfor følger en kort opsummering af DSF’s kritikpunkter. Læs hele svaret her.

Svaret fra DSF er udarbejdet af DSF’s bestyrelse med stærke bidrag fra de faglige selskaber, dels ved et dialogmøde d. 26. oktober og dels ved efterfølgende skritlige input. Afsendere af svaret er DSF's bestyrelse, og alle 17 faglige selskaber har tilkendegivet deres opbakning til indholdet.

DSF’s vigtigste kritikpunkter

Ufuldstændig og ikke transparent analysedesign

  • Debatoplægget forholder sig ikke stringent til det oprindelige opdrag, som blev formuleret fra Repræsentantskabet i 2018. Der er foretaget uigennemskuelige til- og fravalg.
  • DSF har efterlyst det bagvedliggende materiale, som kan belyse koblingen fra undersøgelse og analyse til anbefalingerne i oplægget. Det er dog meget begrænset, hvad der ligger af baggrundsmateriale og derfor er det ikke tydeligt, hvordan arbejdsgruppen er fremkommet til de konkrete anbefalinger
  • Debatoplægget hviler således på en meget tynd og ufuldstændig medlemsinddragelse. Et så vigtigt oplæg, som handler om foreningens fremtid skal hvile på et stærkt fundament af medlemsinvolvering og for nuværende betyder det manglende fundament yderligere, at grundlaget for at kvalificere anbefalingerne er mangelfuldt.

Kritik af anbefalingerne for Repræsentantskabet

  • DSF er ikke enige i, at forslagets idé om en ny sammensætning af Repræsentatnskabet, vil betyde lettere adgang for 62 af de 65 pladser
  • DSF peger på vigtigheden af at, både den politiske og den faglige gren af foreningen er solidt repræsenteret og kan bidrage til centrale drøftelser, beslutninger og strategiske prioriteringer der skal tegne foreningens fremtidige kurs.

Kritik af anbefalinger om Hovedbestyrelsen

Oplægget forholder sig ikke endeligt til, hvorvidt DSF skal have en plads i Hovedbestyrelsen.

  • Samlet set mener DSF, at det vil være en ubetinget styrke at DSF er repræsenteret i Hovedbestyrelsen. Dette for at foreningen lykkes med at få fag og politik til at gå hånd-i-hånd med størst mulig styrke og udnyttelse af ressourcerne.

Kritik af forslag om klynger

En central del af HB’s forslag går på at oprette 21 nye klynger. DSF er betænkelige ved forslaget og især er det ikke tydeligt, hvordan de repræsenterer det faglige arbejde i foreningen. DSF’s kritik er særligt rettet mod følgende:

  • DSF er bekymret for, at rammerne for klyngeformændene ikke er tilstrækkelige. I så fald, kan strukturændringen medfører en centralisering af kræfterne frem for den ønskede decentralisering.
  • I forslaget anføres der, at det bl.a. vil være oplagt med et tæt samarbejde mellem klyngerne og DSF / de faglige selskaber. Indhold og karakter af et sådant samarbejde er midlertidigt ikke uddybet. Der udestår generelt overvejelser omkring, hvordan klyngerne skal kunne understøtte og komplementere de faglige selskaber og omvendt.
  • I DSF og faglige selskaber varetages størstedelen af opgaverne allerede gennem frivillige indsatser DSF opfordrer til, at der foretages en samlet analyse af foreningens anvendelse af ressourcer og prioriteringer.

Hvordan kommer vi så videre?

For at komme videre mod en ny struktur af Danske Fysioterapeuter, mener vi fra DSF at det er nødvendigt med en helhedsanalyse. Analysen skal både omfatte det faglige og det politiske område og skal foretages på et stærkere metodisk grundlag og med reel medlemsinddragelse. DSF efterlyser en reel analyse af strukturen der inkluderer en evaluering af effekten af de nuværende og fremtidige prioriteringer i ressourceforbrug og inddragelse af kompetencer hos både politikere, faglige selskaber mfl.

Fra DSF og de faglige selskaber rækkes hånden ud mod Danske Fysioterapeuter og Hovedbestyrelsen med ønske om, at vi sammen får et højere fagligt udbytte af den forening vi alle er stolte medlemmer af.