Projekt undersøger DSF og selskabernes potentialer

Et projekt, godkendt af Repræsentantskabet undersøger i år mulighederne for at udvikle faget i foreningen, Danske Fysioterapeuter. Her følger en kort status.

af Projektleder Lars Tomlinson - 19.06.2023

"Servicetjek-projektet" er besluttet af Danske Fysioterapeuters repræsentantskab. Projektet skal bl.a. afdække, hvad der skal konstruere et fagligt selskab, samt hvilken faglig og organisatorisk struktur, der bedst understøtter Danske Fysioterapeuters faglige ambition og de politiske opgaver. Du kan her læse hele forslaget.

Billede: Styregruppe og referencegruppe mødtes 10. maj til fremtidsværksted, som blev faciliteret af Alice Holmberg (Komponent/KL).

Involvering af HB og faglige selskaber

I opstartsfasen har der været dialogmøder og seminar med HB og DSF (december 2022) og med de faglige selskaber og DSF (januar 2023). På møderne blev der peget på, at de faglige selskaber har en vigtig rolle i foreningen og at deres arbejde har stor værdi for medlemmerne. Der er også enighed om, at faget og professionen har stor betydning for fastholdelse og rekruttering af medlemmer. Dette underbygges også af hidtidige analyser foretaget af foreningen.

Samtidig er der peget på, at rammerne for de faglige selskabers arbejde, struktur og økonomi skal være tydelig og at der er behov for at foreningens medlemmer kan danne sig et klart overblik over de tilbud, som leveres fra selskaberne.

De faglige selskaber modtager op mod sommerferien en spørgeramme, mhp. at drøfte, hvad der kendetegner og fremover bør konstruere et selskab. Desuden planlægges en fælles workshop for selskaberne til september.

Sundhedsstyrelsens input

Den eksisterende struktur for de faglige selskaber skal bl.a. sikre, at man som fagforening fremstår troværdig med armslængde mellem de politiske og faglige dele af foreningen. Dette gælder især, når der samarbejdes med nationale myndigheder om bl.a. udpegninger og høringer.

Sundhedshedstyrelsen (SST) er ikke er optaget af den interne organisering i Danske Fysioterapeuter, herunder de faglige selskaber. SST lægger vægt på, at der ved høringer o.lign. gives bidrag fra stærke faglige kapaciteter samt vidensmiljøer. Og at der ved fremsendelsen af høringssvar er en eksplicit sondring, hvornår der er tale om input, som omhandler hhv. organisering, økonomi, struktur og nyeste viden om den fysioterapeutiske behandling.

Hvad nu?

Der planlægges temadrøftelse i Hovedbestyrelsen og for de faglige selskaber efter sommerferien.

Planen er, at der primo oktober præsenteres et foreløbigt oplæg til anbefalinger til HB og de faglige selskaber, mhp. at det endelige oplæg præsenteres på dialogmøde for Repræsentantskabet i november 2023.

Læs her hele midtvejsstatus for projektet (pdf)