"Projekt servicetjek af faglige selskaber og DSF" søger deltagere til referencegruppe

Danske Fysioterapeuter går nu i gang med at undersøge foreningens faglige ambitioner og ønsker for faglighed, samt hvilken faglig og organisatorisk struktur, der bedst understøtter Danske Fysioterapeuters faglige ambitioner. Og du kan komme med på holdet, der skal give input.

af Seniorkonsulent Lars Tomlinson - 13.12.2022

Danske Fysioterapeuter vil i 2023 undersøge hvordan vi forstår faglighed, hvad det betyder for vores forening og fag, samt muligheder, barriere og potentialer for at udvikle foreningens faglige miljøer. Projektet: ”Servicetjek af DSF, de faglige selskaber samt organisering ind i Danske Fysioterapeuter”, er besluttet af Danske Fysioterapeuters repræsentantskab. Projektet skal bl.a. afdække, hvad der skal konstruere et fagligt selskab, samt hvilken faglig og organisatorisk struktur, der bedst understøtter Danske Fysioterapeuters faglige ambition og de politiske opgaver. Du kan her læse hele forslaget.

Resultaterne fra hele projektet vil blive præsenteret ved et stort dialogmøde i Danske Fysioterapeuter i efteråret 2023.

Bliv en del af en ny referencegruppe

Som en central brik i indsatsen nedsættes der nu en referencegruppe, hvis opgave er at give viden, inspiration og input til arbejdet.

Referencegruppen skal bl.a. give sparring og anbefalinger til, hvilke aktører og interessenter der skal levere input i processen. Desuden skal gruppen gennemgå data og øvrige input fra hhv. interview- og spørgeskemaundersøgelse.

Referencegruppen skal også se på den hidtidige organisering af foreningens faglige struktur, som er kendetegnet ved de faglige selskaber under Dansk Selskab for Fysioterapi. De faglige selskaber er udsprunget af en organisering fra 2012 og det er ligeledes denne, som nu skal undersøges med henblik på, at foreningen skaber de bedste forudsætninger for faget og fremtiden i DSF og de faglige selskaber.

Referencegruppen vil bestå af 5-6 personer og refererer til en styregruppe, som består af 5 repræsentanter på tværs af Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse og Dansk Selskab for Fysioterapis bestyrelse.

Styregruppen er nedsat i regi af Danske Fysioterapeuters koordineringsudvalg, som består af følgende:

  • Jeanette Præstegaard (formand) / HB
  • Line Schiellerup / HB
  • Kirsten Ægidius / HB
  • Gitte Arnbjerg / DSF
  • Lars Henrik Larsen / DSF

Hvilke profiler søger vi?

Referencegruppen skal udpeges bredt blandt foreningens medlemmer. Der skal være en bred sammensætning i forhold til alder, kendskab til faget og på tværs af sektorer. Samtidig skal gruppen bestå af et mix af deltagere, som har indsigt og erfaring fra de faglige selskaber og omvendt også personer, som ikke har et videre kendskab til foreningens faglige miljøer, men som brænder for faget og er interesserede i at udvikle området.

Desuden skal referencegruppen afspejle interesser på tværs i foreningen, så ud over faglige selskaber er det også målet at sektioner, råd, udvalg og TR-erfaring er repræsenteret.

Vigtigste krav er dog, at du brænder for faget, har appetit på at arbejde med forståelse af fagligheden, undersøge foreningens faglige struktur og ønsker at komme med input til, hvordan foreningens medlemmer kan få et større fagligt udsyn og indsigt, med henblik på at sikre en fortsat udvikling af faget.

I den udvidede beskrivelse af referencegruppens formål, kan du også se præcist, hvilke kriterier der lægges vægt på ved udpegningen.

Hvordan fungerer det?

Referencegruppen nedsættes for perioden januar – september 2023. Du skal kunne afsætte tid til op til syv møder.  Man kan komme rigtig langt med korte virtuelle møder, men der også er brug for at ses ”live” indimellem. Så der gøres brug af begge dele.

I forbindelse med møder er der mulighed for at få dækket tabt arbejdsfortjeneste og transportudgifter.

Send din ansøgning

Har du mod på at være med i arbejdet med udvikling af faget og undersøge den nuværende faglige struktur, så send en kort motiveret ansøgning og cv til projektleder, Lars Tomlinson: lt@fysio.dk Tlf. 3056 6806.

Projektets styregruppe gennemgår alle ansøgninger og har ansvaret for at sammensætte gruppen. Gruppen forventes nedsat i uge 3, hvor alle ansøgere modtager besked.

Vi glæder os til at høre fra dig.

Der er ansøgningsfrist den 10. januar 2023. Fristen var oprindeligt sat til d. 4. januar, men styregruppen har ønsket at forlænge, så endnu flere får tid til at ansøge.