Vedtægter

1. Navn og hjemsted

1.01 Foreningens navn er Dansk Selskab for Fysioterapi.

1.02 Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune.

2. Formål

2.01. Dansk Selskab for Fysioterapi (Selskabet) har til formål at danne organisatorisk ramme om et antal faglige selskaber med henblik på at styrke selskabernes effektivitet og funktionalitet ved at skabe et fælles forum, som stimulerer det faglige samarbejde mellem medlemmerne og forestår koordinering på tværs. Formålet er endvidere overfor samarbejdspartnere og omverdenen at tegne en tydelig profil af – og sikre en entydig adgang til faglige selskaber.

Gennem at:

 • Forestå kompetenceudvikling og styrkelse af faglige selskabers fagområde og organisatoriske funktionalitet.
 • Koordinere på tværs af faglige selskaber, således at de trækker i samme retning, videndeler, udnytter hinandens ressourcer og etablerer fælles funktioner, hvor dette er formålstjeneligt.
 • Koordinere med Danske Fysioterapeuters sekretariat i forhold til opgaveløsning, således at Selskabet er en stærk, kompetencemæssig ressource for faglige selskaber og en stærk faglig ressource for Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse og sekretariat.
 • Varetage medlemmernes interesser og repræsenterer medlemmerne:
  • I verdensorganisationen for Fysioterapis (WCPT) relevante subgroups gennem de re-levante faglige selskaber med Danske Fysioterapeuters godkendelse.
  • Ved at indgå i arbejdsgrupper under Sundhedsstyrelsen, som udpeget af Danske Fy-sioterapeuter.
  • Ved at afgive høringssvar efter aftale med Danske Fysioterapeuter og ved at udtale sig om faglige spørgsmål i øvrigt.

3. Medlemmer af foreningen

3.01 Som medlem af Selskabet optages medlemmer af faglige selskaber under Selskabet for Fysio-terapi. Det er betingelsen for medlemskab, at medlemmet tillige er medlem af Danske Fysioterapeu-ter.

3.02 Medlemmerne er tilknyttet et eller flere faglige selskaber.

3.03 Faglige selskaber repræsenterer de fysioterapifaglige specialer og fagområder, som enten er grenspecialer, går på tværs af specialer eller er interessefællesskaber i sig selv, det vil sige en sam-menslutning af fysioterapeuter med faglig viden, interesse, ekspertise, erfaring og tilknytning til et specielt speciale eller nærmere defineret fagområde.

3.04 Den til enhver tid værende afgrænsning af de enkelte specialer og fagområder fastlægges af bestyrelsen, og bestyrelsen godkender oprettelse og nedlæggelse af specialer og fagområder.

4. Generalforsamlingen

4.01. Generalforsamlingen er Selskabets højeste myndighed.

4.02. Ordinær generalforsamling afholdes hvert andet år i lige år. Første (stiftende) generalforsam-ling dog 22.05. 2013. Ordinær generalforsamling afholdes inden udgangen af juni måned.

4.03. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen eller mindst 1/3 af Selskabets med-lemmer skriftligt fremsætter ønske herom. Ekstraordinær generalforsamling skal være indkaldt se-nest 1 måned efter krav herom er fremsat.

4.04. Generalforsamlingen består af 2 delegerede med stemmeret fra hvert af de faglige selskabers bestyrelser. Alle bestyrelsesmedlemmer i de faglige selskaber kan deltage uden stemmeret. Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse kan være repræsenteret som observatører.

4.05. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen elektronisk til de faglige selskaber med mindst 4 ugers varsel. I indkaldelsen skal angives hvilke anliggender, der skal behandles på generalforsamlin-gen. Såfremt forslag til vedtægtsændringer skal behandles på generalforsamlingen, skal forslagets væsentligste indhold angives i indkaldelsen.

4.06. Emner, der af faglige selskaber ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal fremsættes skriftligt til bestyrelsen senest 14 dage efter indkaldelsens udsendelse.

4.07. Dirigenten leder forhandlingerne på generalforsamlingen og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivning og dennes resultat.

4.08. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af stemmetællere og referent.
 3. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i den forløbne periode siden sidste ordi-nære generalforsamling.
 4. Forelæggelse af årsrapporter til godkendelse.
 5. Indkomne forslag fra bestyrelse eller Selskaber.
 6. Valg af bestyrelse.
 7. Valg af statsautoriseret revisor.
 8. Eventuelt.

4. 09. De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpelt flertal, medmindre vedtægterne foreskriver andet. Stemmeret kan kun udøves ved personlig tilstedeværelse.

4. 10. Over det på generalforsamlingen besluttede udarbejdes referat, der underskrives af dirigenten.

5. Bestyrelse

5.01 Selskabet ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer valgt af og blandt de på den ordinære gene-ralforsamling repræsenterede delegerede fra de faglige selskabers bestyrelse.

5.02 Bestyrelsen vælges for en 4 årig periode således at der er henholdsvis to medlemmer på valg på den første generalforsamling og tre medlemmer på den efterfølgende generalforsamling.
Ingen faglige selskaber kan være repræsenteret med mere end ét medlem i bestyrelsen.

5.03 På det første bestyrelsesmøde efter den ordinære generalforsamling vælger bestyrelsen en formand og en næstformand.

6. Bestyrelsens virksomhed

6.01 Danske Fysioterapeuters Sekretariat forestår sekretariatsfunktionen for Dansk Selskab for Fy-sioterapi, der udgør den daglige ledelse, med reference til formanden for bestyrelsen for Selskabet.

6.02 Formanden skal sørge for, at bestyrelsen holder møde, når dette er nødvendigt. Formanden skal indkalde bestyrelsen, når et medlem af bestyrelsen fremsætter begæring herom.

6.03 Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer delta-ger i mødet.

6.04 Bestyrelsen træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal, medmindre andet er anført i disse vedtægter. Formandens stemme er i tilfælde af stemmelighed afgørende.

6.05 Der udarbejdes et referat af hvert bestyrelsesmøde, der underskrives af samtlige medlemmer af bestyrelsen. Et bestyrelsesmedlem, der ikke er enig i bestyrelsens beslutninger, har ret til at få sin mening indført i referatet. Samme ret har den daglige ledelse.

6.06 En næstformand træder i formandens fravær i enhver henseende i formandens sted.

6.07 Bestyrelsen kan meddele fuldmagt (prokura).

7. Tegning og hæftelse

7.01 Selskabet tegnes af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med 1 bestyrelsesmed-lem, eller af hele bestyrelsen.

7.02 For Selskabets forpligtelser hæfter alene Selskabets formue. Der påhviler ikke Selskabets med-lemmer nogen hæftelse for de Selskabets påhvilende forpligtelser.

8. Årsrapport

8.01 Selskabets regnskabsår er kalenderåret.

8.02 Inden 6 måneder efter hvert regnskabsårs udløb udarbejder sekretariatet en årsrapport med bestyrelsens beretning. Årsrapporten forelægges bestyrelsen til godkendelse og underskrift.

9. Revision

9.01 Den i 8.02 nævnte årsrapport skal revideres af en af generalforsamlingen valgt statsautoriseret revisor.

9.02 Den af revisor reviderede årsrapport forelægges den ordinære generalforsamling til godkendel-se, jf. 4.07, litra 3.

10. Uddeling og overskudsanvendelse

10.01 I overensstemmelse med formålsbestemmelsen træffer bestyrelsen beslutning om anvendelse af Selskabets midler.

10.02 Bestyrelsen kan foretage rimelige henlæggelser til konsolidering af Selskabet.

10.03 Bestyrelsen kan ikke tillægge bestyrelsesmedlemmer, revisorer og personer, der indtager en ledende stilling i Selskabet, andre ydelser end et vederlag, som ikke må overstige, hvad der anses for sædvanligt efter hvervets art og arbejdets omfang. Tilsvarende gælder for den, der er knyttet til en af de nævnte personer ved ægteskab eller fast samlivsforhold.

10.04 Ydelse af lån og sikkerhedsstillelse for lån til den i 10.03 nævnte kreds er ikke tilladt.

10.05 Ethvert aktiv, som Selskabet ejer eller fremtidig erhverver, skal lyde på Selskabets navn, og skal så vidt muligt noteres som tilhørende denne.

11. Ændring af vedtægter og opløsning

11.01 Forslag om ændringer af Selskabets vedtægter eller om Selskabets opløsning kan kun be-handles, når forslag herom er optaget på dagsordenen for en generalforsamling, og kan vedtages af generalforsamlingen med mindst 6/10 flertal af de tilstedeværende delegerede, jf. pkt. 4.04. Æn-dring af vedtægter og opløsning kræver for at få gyldighed tillige Danske Fysioterapeuters tilslutning.


Ændringer vedtaget på generalforsamlingen i Dansk Selskab for Fysioterapi i 2013, 2014 og 2016.
Godkendt på Danske Fysioterapeuters repræsentantskabsmøde, november 2016.