ECTS

ECTS står for European Credit Transfer System og er EUs internationale pointsystem til meritoverførsel inden for de videregående uddannelser. Målet er at ECTS-point skal sikre lettere meritoverførsel på tværs af europæiske lande.

Dansk Selskab for Fysioterapi bruger bl.a ECTS beregninger i vurdering af ansøgninger til specialiseringsordningen som du kan læse mere om på www.fysio.dk/kurser--uddannelse/specialiseringsordningen

Du skal dog være opmærksom på en række forhold omkring ECTS:

  • 60 ECTS-point svarer til et års fuldtidsstudier, som på europæisk plan vurderes at være mellem 1500 og 1800 timer, og i mange tilfælde fastsættes det til 1650 timer
  • ECTS-point angiver udelukkende arbejdsbyrden og ikke uddannelsesforløbets sværhedsgrad
  • ECTS-pointene for hvert fag eller uddannelse udløses, når man har bestået faget eller uddannelsen ved eksamen eller anden prøve
  • ECTS kan udelukkende tildeles af anerkendte videregående uddannelsesinstitutioner eller gennem ansøgning til akkrediteringsinstituttet – læs mere på https://akkr.dk/ovrige-vurderinger/kvalitetsstempler-pa-uddannelser/#1575366696817-7ad1db48-1f62

DSF strategiske handleplan har et langsigtet fokus på at styrke fysioterapeuters kompetenceudvikling efter højeste standarder. De faglige selskaber i fysioterapi opfordres derfor til at arbejde systematisk med både kvalitet af de tilbud der udbydes og med transparent tidsberegning af det forventede tidsforbrug for deltagere i ethvert tilbud, uanset om det er korte, længerevarende, enkeltstående eller sammenhængende temadage, webinarer, kurser, uddannelse, konferencer m.v. og det er DSFs ambition at dele af de tilbud der anvendes i selskaberne kan akkrediteres.

Tidsberegninger af aktiviteterne betegnes dermed som ’ECTS’, men en mere retvisende term bag dette er fx ’1.5 ECTS-ækvivalente point’ eller blot ’Sv.t. 1.5 ECTS-point’.

Princippet for brug af ECTS-ækvivalente point er dog beregnet ud fra samme standarder som der anvendes på anerkendte videregående uddannelsesinstitutioner og alle relevante aktiviteter kan anvendes i fx ansøgning om specialisering hvor ECTS kan anvendes som en slags byggesten du kan sætte sammen til en samlet portefølje af et givent niveau.

Principperne for beregning af ECTS-ækvivalente point i de faglige selskaber er dermed:

  • 1 ECTS svarer til 27.5 timers tidsforbrug
  • Det samlede antal ECTS opnås efter vurdering af det samlede tidsforbrug der er forbundet med en kompetenceudviklings- eller læringsaktivitet
  • I ECTS beregningen inkluderes alt relevant tid forbundet med den enkelte aktivitet. Dvs. det samlede tidsforbrug der forventes anvendt både før, under og efter en aktivitet

Ved beregning af ECTS på aktiviteter som kan indgå i ansøgning om specialisering skal du desuden være opmærksom på at

  • Kurser og workshops hvor du deltager som oplægsholder, kan indgå i ansøgning om specialisering

Alle relevante aktiviteter som anvendes i ansøgning om specialisering kan vurderes som efteruddannelse, men der laves en konkret, individuel vurdering af de enkelte aktiviteter af DSFs specialiseringsråd

Kontakt konsulent Sune Virkelyst på suv@fysio.dk hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp til beregning af ECTS